Lyrics Depot is your source of lyrics to Zobaczyæ Siebie by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Zobaczyæ Siebie Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[tekst: Maja Konarska; muzyka: Maja Konarska]

Pouk³adaj swe myœli
rozbiegane tak
nie pozwól odfrun¹æ im
moje œwiat³o
pomo¿e Ci
uspokoiæ siê Wszystkie te szmery
w twojej g³owie
uwa¿aj
gdy wstajesz rano
wszystko zmienia siê
i wypacza
ty odlatujesz gdzieœ daleko
najdalej
i musisz wszystko straciæ
by siebie zobaczyæ

Zamknij oczy
a znów poczujesz
¿e mo¿esz
zmieniaæ œwiat
taka chwila pomaga ci
uspokoiæ siê

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Cisza Przed Burza Lyrics
Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Moonlight - Do ojca Lyrics
Moonlight - Góra i Dó³ Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - Luna Lyrics
Moonlight - Nie Mog Zmieni Nic Lyrics
Moonlight - Non Umbra Lyrics