Lyrics Depot is your source of lyrics to Melpomena by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Melpomena Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"...Choæ raz obudziæ siê i wiedzieæ co
siê dziœ wydarzy."

Znów chcesz wiedzieæ
czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ
czy znowu wstaniesz rano
bardziej zmêczony
chcia³byœ s³yszeæ
jak szczêœcie ³amie bramy bólu
jak myœli szukaj¹ w g³owie nowych doznañ
chcia³byœ zawsze
mieæ swoje dobre imiê
nie wstydziæ siê ci¹gle tego
¿e ¿yjesz

A przecie¿ jesteœ
jak otwarta karta
i nie wie nikt
co jutro zdarzyæ siê mo¿e
dzisiaj ju¿ wiem
¿e œwiat stan¹³ na g³owie
ale nikt nie wie
co jutro zdarzyæ siê mo¿e

Nawet jeœli dziœ
sta³o siê coœ z³ego
i podnieœæ siê na w³asne nogi
jest bardzo ciê¿ko
i nawet jeœli tak
swoje ³zy ukrywasz
z bólu
z mi³oœci
z wody
i z ognia
twoja wiara wyros³a

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Extaza Milczenia Lyrics
Moonlight - Gebbeth Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - Nieskoczono“ Lyrics
Moonlight - Tabu Lyrics
Moonlight - To Co Za Drzwiami Lyrics
Moonlight - Wiem Lyrics