Lyrics Depot is your source of lyrics to Góra i Dó³ by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Góra i Dó³ Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"...Najpierw musi byæ gorzej, ¿eby mog³o byæ lepiej."

Dziœ jest bardzo krwisty dzieñ
wczoraj by³ jeszcze szary
przedwczoraj wydawa³o siê ¿e myœlê
wczeœniej mog³am mówiæ
i wydaje siê
¿e wiêkszego z³a byæ nie mo¿e
¿e wszystko jest nie tak jakbyœ chcia³
aby odbiæ ciê
musisz najpierw zejϾ do dna
¿eby by³o lepiej
zobaczyæ to co najgorsze
nie bêdzie oczyszczenia
kiedy powiesz

Dziœ przestajê siê martwiæ
wczoraj by³o Ÿle
lecz ju¿ bêdê zdrowy

Nie bêdzie spokojnych snów
Nic nie bêdzie smakowaæ tak samo
i kolejna zakrêcona noc
alkohol dym i g³oœna muzyka
albo nie-powiesz

Dziœ nie zrobiê nic
zamknê drzwi od wewn¹trz
i wyrzucê klucz

A dom bêdzie taki pusty
Pokój bêdzie taki ciasny
Oczy takie ¿ywe
Serce takie czarne

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Belibaste Lyrics
Moonlight - Damaisa Lyrics
Moonlight - Ergo Sum Lyrics
Moonlight - Meren Re (Akt Ostatni) Lyrics
Moonlight - Meren-Re (Rapsod) Lyrics
Moonlight - Szalestwo Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics
Moonlight - Zmierzch Lyrics