Lyrics Depot is your source of lyrics to Luna II by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Luna II Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[tekst: Daniel Potasz; muzyka: Potasz, Konarska, Podciechowski, Kutys, KaŸmierski, Bors]

Oddech ciê¿ki jak stal
jak gruz
jak ból wstrzyma³am
matka p³acze
s³yszê ³zy niechciane
Ubrana w szepty
nienazwanych obaw
widzê jak w filmie niemym
twarze ubrane w popió³
nie prosz¹
¿¹daj¹
boj¹ siê i kln¹
jakby bóg zasn¹³
zapomnia³ o dziecku swoim

Za promieñ uczuæ
za marzeñ horyzont
wychylam siê
aby rêce wam ogrzaæ
przyci¹gn¹æ do siebie
jak owoc dojrza³y
zabraæ od niego
zostaæ nim
Ojcze murów zoranych
ojcze zgliszcz
gdzie by³eœ pytam
gdy siê w ciebie zmienia³am
kiedy kpi¹cych
nie starcza warg
a moje piek¹
od walki przegranej
plamiê sobie
d³onie i twarz
w kamieñ i popió³ ubieram

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ansuu Lyrics
Moonlight - Cisza Przed Burza Lyrics
Moonlight - Conquistador Lyrics
Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Moonlight - Inermis Lyrics
Moonlight - Jesugej Von Baatur Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics
Moonlight - Zmierzch Lyrics