Lyrics Depot is your source of lyrics to Luna by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Luna Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Candra

[s³owa: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska, Marcin Bors]

Oddech lekki jak wiatr
jak szczêœcie wezbrane
patrzê na wasze oblicza spragnione
wierzê ¿e wiêcej mogê
ni¿ on wam dajê
nie proszê
ja ¿¹dam
wzywam ciê g³oœno klnê
tak jakby zasn¹³
i obudziæ wiêcej nie chcia³ siê
Za promieñ uczuæ
za marzeñ horyzont
wychylam siê
aby rêce wam ogrzaæ
przyci¹gn¹æ do siebie
(jak owoc dojrza³y
zabraæ od niego
zostaæ nim)
Sêdzi¹ cierpieñ zostaje
przychodz¹ oczy sp³akane
by znaleŸæ siebie
zgubiony ci¹g zdarzeñ
Jako cz³owiek radziæ mog³am
a jako Bóg bez rady zosta³am
jako Bóg
jak i on
przegra³am tak jak i on
jakbym zasnê³a
i obudziæ wiêcej nie chcia³a

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Candra Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Belibaste Lyrics
Moonlight - Dobranoc Lyrics
Moonlight - Inermis II Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Jak Ryby Lyrics
Moonlight - Meren-Re (Rapsod) Lyrics
Moonlight - To Co Za Drzwiami Lyrics