Lyrics Depot is your source of lyrics to Inter Sacrum by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Inter Sacrum Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..."

Noc jest tak g³êboka
Miasto pochowane w ciszy
S³owa tak odleg³e
A œciany mego domu p³acz¹

Kiedy ju¿ odejdziesz
Noc poch³onie i to co zosta³o
Nie zostanie nic
Co wygl¹da i pachnie jak ty

Kiedy ju¿ odejdziesz
Skoñczy siê ten
ma³y sens
Wsunê siê wtedy pod ko³drê
i nie zasnê
Ju¿ nie widaæ nic
Ju¿ nie warto mówiæ

Œciany k³ad¹ siê na mnie
i przygniataj¹
Kiedy ju¿ odejdziesz
ta martwa cisza dopadnie mnie
a œciany pochowaj¹

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ansuu Lyrics
Moonlight - G³osy Lyrics
Moonlight - Lekarstwo Na Sen Lyrics
Moonlight - Luna Lyrics
Moonlight - Noc Lyrics
Moonlight - Obsesja Lyrics
Moonlight - Stadium Wiary Lyrics
Moonlight - Zmierzch Lyrics