Lyrics Depot is your source of lyrics to To Co Za Drzwiami by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

To Co Za Drzwiami Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"S¹ takie drzwi, za którymi mieszka
szczêœcie, tylko nikt na nich nie
napisa³ 'pchaæ', czy 'ci¹gn¹æ'."

...jeœli czytasz
ten list...
za póŸno ju¿ jest
odwróciæ czas
...choæ raz uwierzyæ chcê...
odchodz¹c zatañczyæ jeszcze raz

coœ umiera przez sen
ktoœ odchodzi nastêpnego dnia
otwieram kolejne drzwi
choæ po czêœci wierzyæ chcê
¿e to jesteœ ty

powiedz mi jak mam ¿yæ
poka¿ mi
otrzyj ³zy
w jednej chwili uwierzyæ chcê
¿e to w³aœnie to co znalaz³am

powoli rozgrzewaj mnie
przecie¿ nie chcesz zabiæ
...otwieram oczy
...otwieram usta by ¿yæ

nie w s³owach teraz p³ywam
gor¹co...
i taniec krwi siê zaczyna...
nie muszê patrzeæ
cia³em widzê wszystko
... i... krêci siê œwiat w moich oczach
setki s³oñ eksploduje w g³owie...

zasypiam lekko

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Belibaste Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Jak Ryby Lyrics
Moonlight - Meren Re Lyrics
Moonlight - Stadium Wiary Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics
Moonlight - Zmierzch Lyrics