Lyrics Depot is your source of lyrics to Dies Irae (Dzieñ S¹du) by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Ucieczka przed powielaniem schematów.
Temat jest dla mnie wci¹¿ otwarty."

Przybywa i milczy
a jêzyk jego ostry jest jak nó¿
s³owa tn¹ zimny lód
myœli niszcz¹ myœli

Obcy powstali przeciw mnie
wszystkie te spojrzenia
wrogoœæ w nich si³a i strach
i wielu
zuchwale mnie zwalcza
wszystkie zmys³y ich
zmierzaj¹ do mej zguby
zabijaj¹ powoli

Chcê ju¿ teraz iœæ
pluj¹c w twarz zhañbionych
mówiæ do nich by zrozumieli

Kiedy wyjdziemy na wydeptane ulice ?
Kiedy zapalimy œwiece w ciemnoœci ?
Czy ci¹gle mamy ¿yæ
w œwiecie naszych ojców ?!

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Col Lyrics
Moonlight - Do ojca Lyrics
Moonlight - Kochanka Lyrics
Moonlight - Meren Re (Dobranoc) Lyrics
Moonlight - Noc Lyrics
Moonlight - Obsesja Lyrics
Moonlight - Strach Lyrics
Moonlight - Zapach Lyrics