Lyrics Depot is your source of lyrics to Dies Irae (Dzieñ S¹du) by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Ucieczka przed powielaniem schematów.
Temat jest dla mnie wci¹¿ otwarty."

Przybywa i milczy
a jêzyk jego ostry jest jak nó¿
s³owa tn¹ zimny lód
myœli niszcz¹ myœli

Obcy powstali przeciw mnie
wszystkie te spojrzenia
wrogoœæ w nich si³a i strach
i wielu
zuchwale mnie zwalcza
wszystkie zmys³y ich
zmierzaj¹ do mej zguby
zabijaj¹ powoli

Chcê ju¿ teraz iœæ
pluj¹c w twarz zhañbionych
mówiæ do nich by zrozumieli

Kiedy wyjdziemy na wydeptane ulice ?
Kiedy zapalimy œwiece w ciemnoœci ?
Czy ci¹gle mamy ¿yæ
w œwiecie naszych ojców ?!

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Cha - Nefer - Meren - Re Lyrics
Moonlight - G³osy Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - Lekarstwo Na Sen Lyrics
Moonlight - Meren Re Lyrics
Moonlight - Pokuta Kamcy Lyrics
Moonlight - Shadizar Lyrics