Lyrics Depot is your source of lyrics to Shahre Gholghota (Miasto Krzyku) by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Shahre Gholghota (Miasto Krzyku) Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Je¿eli nie masz gdzie siê podziaæ,
straci³eœ bliskich, przyjació³.
To dla ciebie."

Nadchodzi zmierzch
myœlê o was wszystkich (przyjaciele)
którzy odeszliœcie

Å’pisz na ulicy
deszcz ci twarz zmêczon¹ skry³
patrzê na œwiat³a latarni
na kosze pe³ne ³ez
dotykam ciê gdy œpisz
nie budzisz siê
nadchodzi zmierzch
wolnoœci szept
wstañ i idŸ
przez sen
to miasto ¿yciem siê nazywa

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Do ojca Lyrics
Moonlight - Flos Lyrics
Moonlight - Hexe Lyrics
Moonlight - Meren Re (Akt Ostatni) Lyrics
Moonlight - Nic Lyrics
Moonlight - Non Umbra Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics
Moonlight - Zobaczyæ Siebie Lyrics