Lyrics Depot is your source of lyrics to List Z Raju by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

List Z Raju Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Komu mogê powiedzieæ
Jak nie to Tobie
Przyjacielu co siê dzieje w raju
Co siê sta³o, tego nie wie
nawet Bóg
Przysz³o nagle
Nie zosta³o nic
Ktoœ spali³ ogrody z naszymi snami
Wyrwa³ korzenie marzeñ
Podeptane kwiaty naszych rozkoszy
Marniej¹ samotnie
Mówi³em - tak nie mo¿e byæ
To nic nie da³o przyjacielu mój
Raju nie ma ju¿
Takim jak pamiêtasz
Gaœnie s³oñce nad rajem
Ratuj przyjacielu to co pozosta³o

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - La Dance Macabre Lyrics
Moonlight - Lekarstwo Na Sen Lyrics
Moonlight - Meren-Re (Rapsod) Lyrics
Moonlight - Ronaa Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics
Moonlight - Zobaczyæ Siebie Lyrics