Lyrics Depot is your source of lyrics to Lekarstwo Na Sen by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Lekarstwo Na Sen Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, andrzej kutys, maja konarska]

Dzieñ za dniem
Widzê w sobie jakieœ zmiany
Mniej spokoju
Trochê jakby ob³¹kany.
Sk¹d ten wiatr wyd¹³ ¿agle,
W bezkresnej pustce mojej g³owy
Stojê i odwracam siê nagle
S³oñce ? To nie s³oñce.
Ciep³o, choæ zimno, to
Dni, które nie s¹ takie same.
Przeceny, na które patrzê
Zegar, który ci¹gle œpieszy
Coœ, co uœmiecham siê zawsze
Drzwi w szafie.
Ale nie to w sednie sprawy,
Nie schody i szyby,
Nie szufladka w szafce
Lecz ktoœ prawdziwy.
Okrêt mój w przystañ zawija
By rêce ogrzaæ, by siê zatrzymaæ.
Jakbym zapomnia³, ¿e by³em tam ju¿
Lecz te drogi, które znam,
Prowadz¹ w³aœnie tam.

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Inermis II Lyrics
Moonlight - Jeszcze Raz Lyrics
Moonlight - Luna Lyrics
Moonlight - Msza Lyrics
Moonlight - Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics
Moonlight - Ronaa Lyrics
Moonlight - Shadizar Lyrics
Moonlight - Tabu Lyrics