Lyrics Depot is your source of lyrics to Cha - Nefer - Meren - Re by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Cha - Nefer - Meren - Re Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Czasami jednak siê udaje"

Czasami siê czuje...

Gdy wreszcie przychodzi
ty przecie¿ nie wiesz nie mo¿esz
tak czasami wychodzi
gdy patrzê
w obrazach twych tonê
we w³osach rozwianych ogieñ
rozpala me spojrzenie
w twych oczach ciep³o
i dr¿enie
jak dzieciñstwa wspomnienie
porwa³ mnie dziki wiatr
uniós³ na skrzyd³ach swoich ptak
tam gdzie nigdy nie by³em
radoœæ p³onie
smutek tonie
okno marzeñ otwiera siê
odradzam siê
i umieram
czasami siê wie
patrz¹c w swoje drugie ja
zdarza siê tylko raz

Chyba móg³bym zmieniæ œwiat...

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Ananke Lyrics
Moonlight - Dies Irae (Dzieñ S¹du) Lyrics
Moonlight - Góra i Dó³ Lyrics
Moonlight - Jesugej Von Baatur Lyrics
Moonlight - Msza Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics
Moonlight - To Co Za Drzwiami Lyrics
Moonlight - Tu Lyrics