Lyrics Depot is your source of lyrics to Kochanka by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

Kochanka Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Floe

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz, maja konarska]

Któ¿ jak nie On
Tchn¹³ w cia³o Twe
Dzikoœæ nieludzk¹
Któ¿ jak nie On
Da³ Ci
Lubie¿noœæ zmys³ów
I fantazjê opêtan¹
Z moim cia³em gra³aœ
Gdy kochank¹ by³aœ moj¹
Gdy skradziona zosta³aœ
Przeze mnie
Patrzyliœmy w siebie
Zanim cia³a nasze
Splot³y siê pierwszy raz
Najpierw niewinnie
Jakbyœ nie wiedzia³a
Kto cia³o Ci da³
Bêd¹c w piekle dotyka³aœ nieba
Nie raz
Zamyka³aœ oczy i bra³aœ
Chcia³aœ i chciana by³aœ
Odesz³aœ nagle jak drobina marzeñ

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Floe Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Deformis Lyrics
Moonlight - G³osy Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Jesugej Von Baatur Lyrics
Moonlight - Kiedy Myœl Mi Oddasz Lyrics
Moonlight - La Dance Macabre Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics
Moonlight - Yaishi Lyrics