Lyrics Depot is your source of lyrics to G³osy by Moonlight. Please check back for more Moonlight lyrics.

G³osy Lyrics

Artist: Moonlight
Album: Meren Re

"Nic w ¿yciu nie zdarza siê przypadkowo."

G³os który s³yszê
prowadzi ze mn¹ wojnê
poni¿a mnie
gdy podnoszê g³owê w imiê marzeñ
g³os który czujê
prowadzi ze mn¹ wojnê
nie lubi
gdy zamykam siê na w³asne s³aboœci
g³os który by³ pierwszego dnia
g³os z którym idê
robi za mnie wszystko
g³os który ka¿e zamkn¹æ mi oczy
i milczy na wszystkie moje proœby
zamiast przed³u¿aæ
co ju¿ skoñczone
mówi
masz jeszcze nastêpny raz

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Moonlight Lyrics
Moonlight Meren Re Lyrics

More Moonlight Music Lyrics:
Moonlight - Extaza Milczenia Lyrics
Moonlight - Inter Sacrum Lyrics
Moonlight - Meren-Re (Rapsod) Lyrics
Moonlight - Nic W ¯yciu Nie Zdarza Siê Przypadkowo Lyrics
Moonlight - Taniec Ze Œmierci¹ Lyrics
Moonlight - Trochê PóŸniejsze Popo³udnie Lyrics
Moonlight - W Kocu Naszych Dni Lyrics
Moonlight - Zapach Lyrics