Lyrics Depot is your source of lyrics to Píseò Pro Satana by Nargaroth. Please check back for more Nargaroth lyrics.

Píseò Pro Satana Lyrics

Artist: Nargaroth
Album: Black Metal Ist Krieg

["Song About Satan"]
[Originally performed by Root. People who don't understand special central european symbols write the title as "Pisen Pro Satana"]

Ach Satane, Ty vládèe všehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobì.
Nezmìnitelná v tebe je má víra,
obrácený køíž chci mít na hrobì.
Tvùj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mì nìkdy v noci,
pentagram zazáøí jak svìtlušek roje.
Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy,
mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
a tobì své tìlo vìnoval.
Vím, že jsem tvùj, jsem majetkem tvých synù
a tìším se na tvùj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odèiním svou vinu,
pak pùjdu dál, až na propasti kraj.
Pøi Èerné mši jsem vždy nesmírnì hrdý,
že do uèení k sobì jsi mì vzal.
Co nezmohou dnes jìšte žádné vìdy,
to všechno ty už dávno znal.
Když skládám ruce do støedu Pentagramu,
a duše má se zaène zachvívat,
pak vždycky poznáš, že nikdy tì nezklamu,
že navìky tì budu milovat!

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Nargaroth Lyrics
Nargaroth Black Metal Ist Krieg Lyrics

More Nargaroth Music Lyrics:
Nargaroth - Abschiedsbrief Des Prometheus Lyrics
Nargaroth - Amarok - Zorn Des Lammes III Lyrics
Nargaroth - Amarok - Zorn Des Lammes Part II Lyrics
Nargaroth - Black Spell Of Destruction Lyrics
Nargaroth - Far Beyond The Stars Lyrics
Nargaroth - I Burn For You Lyrics
Nargaroth - Manchmal Wenn Sie Schläft Lyrics
Nargaroth - Seven Tears Are Flowing To The River Lyrics