Lyrics Depot is your source of lyrics to Dheanainn Sugradh by Clannad. Please check back for more Clannad lyrics.

Dheanainn Sugradh Lyrics

Artist: Clannad
Album: Clannad 2

Dhanainn sgradh ris an nighinn duibh
'N-didh dhomh irigh s a' mhadainn
Dhanainn sgradh ris an nighinn duibh

Dhanainn sgradh ris a' ghruagaich
Nuair a bhitheadh an sluagh nan cadal

Dhanainn sgradh (aig) an m dsgadh
(Aig a)n m na siil a bhith gam pasgadh

Di-Luain an-didh Di-Dmhnaich
Dh'fhalbh sinn le Senaid () Arcaibh

Bha muir ghorm a' ruith fo (a) cuinnlean
'S i (a') cur still grunnd an aigeil

Riof ga ceangal 's riof ga fuasgladh
Muir ma ghuallainn fuaim is fead oirr(e)

Null mu chaolas na Rimh
B' fheudar dhuinn am bm a liseadh

Null mu chaolas na Fraing
Maide na limh, gaoth ga greasad

Cha robh rpa feum a splaidseadh
Air mo mhighdeann ri tighinn dhachaigh

Dh'fheumadh prsan thighinn buth dhith
Ged a bhithead e crn an cairteal

Ged a bhitheadh e crn an irleach
Dh'fheumadh prsan dheth thighinn dhachaigh

Comments/Interpretations

no comments yet
Related:
Clannad Lyrics
Clannad Clannad 2 Lyrics

More Clannad Music Lyrics:
Clannad - Anam Lyrics
Clannad - Bacach Shile Andai Lyrics
Clannad - Bunan Bui Lyrics
Clannad - dTigeas a Damhsa Lyrics
Clannad - Skellig Lyrics
Clannad - Soul Searcher Lyrics
Clannad - Strange Land Lyrics
Clannad - Two Sisters Lyrics